Jak se počítá a jaký může mít dopad na vaše finance【duben 2024】

Podle průzkumů se v Česku více než 400 tisíc lidí, tedy zhruba 4 % populace, spoléhá pouze na invalidní důchod. Pro mnoho z nich představuje jediný nebo hlavní zdroj příjmů v případě, kdy jim zdravotní stav neumožní pracovat na plný úvazek nebo je úplně vyřadí z pracovního procesu. Jaký může mít invalidní důchod dopad na vaše finance a co vše byste o něm měli vědět?

Co je invalidní důchod

Invalidní důchod je pravidelná finanční dávka poskytovaná státem těm osobám, které kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nemohou vykonávat své zaměstnání nebo se věnovat podnikání. Nárok na invalidní důchod vzniká lidem, jejichž pracovní schopnost poklesla o určité procento v závislosti na stupni invalidity. 

Rozlišujeme tři stupně invalidity:

Invalidita 1. stupně – pracovní schopnost poklesla o 35-49 %,
Invalidita 2. stupně – pracovní schopnost poklesla o 50-69 %,
Invalidita 3. stupně – pracovní schopnost poklesla o 70 % a více.

Další podmínkou uplatnění nároku na výplatu invalidního důchodu je splnění potřebné doby důchodového pojištění. Ta se liší dle věku, v němž ke vzniku invalidity došlo:

do 20 let věku – méně než jeden rok,
od 20 do 22 let – jeden rok,
od 22 do 24 let – dva roky,
od 24 do 26 let – tři roky,
od 26 do 28 let – čtyři roky,
nad 28 let – pět let.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity v posledních deseti letech před jejím vznikem u osob starších 28 let. U osob nad 38 let se podmínka považuje za splněnou, pokud se jim podařilo splnit alespoň polovinu z požadované doby v posledních 20 letech.

Na invalidní důchod mají nárok také invalidé z mládí neboli osoby, u nichž invalidita vznikla před dosažením 18 let věku, a které se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nemohly účastnit pojištění. V takovém případě se podmínka potřebné doby pojištění považuje předem za splněnou.

Zažádali jsme si o více než 20 půjček a vytvořili jsme obsáhlé srovnání napříč desítkami parametrů v 5 kategoriích – kolik stojí, jak je to jednoduché a rychlé a zda je vše férové a transparentní.

Proces získání invalidního důchodu

Pokud chcete zjistit, zda máte nárok na invalidní důchod, musíte nejprve podat žádost na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). K žádosti je nutné přiložit lékařské zprávy dokládající váš momentální zdravotní stav a pracovní neschopnost. Úřad vše posoudí a rozhodne o stupni invalidity a přiznání invalidního důchodu a jeho výši.

Podání žádosti

Prvním krokem je vyplnění a podání žádosti o invalidní důchod na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Žádost lze podat osobně, poštou nebo elektronicky. K žádosti je nutné přiložit lékařské zprávy dokládající zdravotní stav a pracovní neschopnost, včetně řádně vyplněného formuláře s názvem Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu.

Posouzení zdravotního stavu

Po přijetí žádosti na OSSZ úředník zkompletuje všechny potřebné podklady a předá je lékařské posudkové službě (LPS). Ta na základě dodaných lékařských zpráv a případně i vlastního vyšetření posoudí váš zdravotní stav a stanoví, zda a v jakém stupni invalidity se nacházíte. Při posuzování se hodnotí nejen aktuální zdravotní stav, ale rovněž jeho stabilita či prognóza vývoje onemocnění.

Rozhodnutí o nároku na důchod

Na základě posudku lékařské posudkové služba OSSZ vydá rozhodnutí, zda vám náleží invalidní důchod a v jaké výši. Je-li žádost zamítnuta, můžete proti rozhodnutí podat námitku a případně se odvolat k soudu. Pokud je žádosti vyhověno, ČSSZ vám zašle oznámení o přiznání důchodu a začne vám ho vyplácet.

Přistupujte k půjčkám s rozvahou

Než se rozhodnete pro půjčku, zvažte, zda jsou tyto extra peníze skutečně nezbytné. V situaci, kdy už máte jiné dluhy nebo se potýkáte s exekucí, by mohla být další půjčka spíše problémem než řešením.

Jak se počítá výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu se skládá ze dvou složek – základní a procentní výměry. Způsob výpočtu se liší podle toho, zda se jedná o invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně. Základní výměra invalidního důchodu činí pro rok 2024 4 400 Kč. Minimální výše invalidního důchodu v roce 2024 činí 5 170 Kč.

Procentní výměra se vypočítává individuálně pro každého žadatele na základě doby pojištění a příjmů dosažených před vznikem invalidity. Rozdíl mezi stupni invalidity spočívá ve výši procentuální sazby, který se vypočítává z výpočtového základu:

invalidita 1. stupně – 0,5 %,
invalidita 2. stupně – 0,75 %,
invalidita 3. stupně – 1,5 %.

Výpočtový základ se určuje z osobního vyměřovacího základu (OVZ), což je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období před vznikem invalidity. OVZ se následně redukuje pomocí třech redukčních hranic, které se každoročně upravují.

Příklad výpočtu invalidního důchodu: Pan Novák (rok narození 1984, invalidita 2. stupně, 20 let práce, hrubá měsíční mzda 25 000 Kč): Základní výměra: 4 400 Kč, Procentní výměra: 7 026 Kč, Celková výše invalidního důchodu: 11 426 Kč měsíčně

Výpočet invalidního důchodu je složitý proces, který se odvíjí od mnoha faktorů. Pro přesné stanovení výše důchodu je třeba vyčkat na individuální výpočet provedený ČSSZ. Obecně platí, že čím delší byla doba pojištění a vyšší příjmy před vznikem invalidity, tím vyšší získáte invalidní důchod.

Chcete získat kontrolu nad svými financemi?

CV digitálním světě, plném nástrah a nekonečných nabídek, je důležité rozumět financím. Ukážeme vám, jak zlepšit vaše finanční znalosti, od správného rozpočtu po chytré investice.

Jaké další státní příspěvky můžete čerpat při invaliditě

Kromě invalidního důchodu existují jiné možnosti finanční podpory od státu, které vám mohou v případě invalidity pomoci s nastalou složitou finanční situací. Jsou to:

příspěvek na péči – výše se odvíjí od stupně závislosti na pomoci druhé osoby a pohybuje se od 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně,
příspěvek na mobilitu – příspěvek činí 900 Kč měsíčně a lze jej využít na úhradu nákladů na dopravu (např. na nákup pohonných hmot, jízdné v MHD či taxi),
příspěvek na zvláštní pomůcky – může jít například o upravné motorové vozidlo, úpravu bytu, vodícího psa nebo počítač se speciálním softwarem,
průkaz OZP – opravňuje držitele k čerpání různých výhod a slev, přičemž existují hned tři typy průkazů podle stupně postižení – TP, ZTP a ZTP/P.

Dále se můžete obrátit na některé neziskové organizace a nadace poskytující poradenství, podporu a někdy i finanční pomoc lidem s invaliditou. Každopádně k přiznání invalidního důchodu může vést trnitá cesta. Dopředu se připravte na to, že na vás bude čekat spousta papírování a v některých případech se budete muset možná i odvolat.

Máte dost vyplňování jedné žádosti o půjčku za druhou?

Vyřešte to jednoduše – stačí vyplnit jediný formulář a my za vás zjistíme, které úvěrové společnosti jsou vám ochotné opravdu půjčit. Pak už si jen vyberete tu nejlepší pro vás.